m

ALgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
• Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden.
• Inschrijving voor een cursus is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk een cursus over te
dragen aan derden.
• Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement
tot opzegging.
• Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke
vertegenwoordiger/ouder/verzorger. De handtekening geldt ook voor
ontvangst van de huisregels.
• Eventuele wijzigingen aan het lidmaatschap gaan voor het bestaande lid pas in na het
verstrijken van de duur van een kalendermaand. In alle overige gevallen
gaan de wijzigingen per direct in.
• Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend per e-mail worden opgezegd
behoudens een opzegtermijn van één kalendermaand m.i.v de eerste van de eerst volgende
maand. Een opzegging dient vóór de eerste van de eerst volgende maand ontvangen te zijn
door de dansschool
• Indien de opzegging niet tijdig door de dansschool is ontvangen dan zal het lidmaatschap
automatisch worden verlengd met een maand tot aan ontvangst van de opzegging.
• Wanneer het lid zich na opzegging weer wenst in te schrijven, dient opnieuw inschrijfgeld te
worden voldaan.
• Het verlagen van het abonnement naar minder lessen per week kan uitsluitend in
september miv oktober of februari m.i.v. maart van elk jaar.
• Dance Studio Nexxed is niet aansprakelijk voor vermissing van of enige schade aan spullen
van het lid. Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van
schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het gebouw.
• Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw
kunnen niet verhaald worden op Dance Studio Nexxed. Dance Studio Nexxed zal geen
enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden
gedragen. Eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak
van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
• Bezoek aan Dance Studio Nexxed is geheel op eigen risico. Dance Studio Nexxed is niet
aansprakelijk voor het letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het
• De contributie dient de 1e van de maand te worden betaald door middel van automatische
incasso.
• Voor het lidmaatschap is het lid eenmalig €15 inschrijfgeld verschuldigd aan Dance Studio
Nexxed
• Indien de betaling achterwege blijft, of wanneer de bank een incasso storneert (weigert),
dan zal 14 dagen later de contributie nogmaals worden geïncasseerd. Mocht bij de tweede
poging de bank een incasso storneren dan krijgt het lid de mogelijkheid om binnen 10 dagen
het verschuldigde (termijn)bedrag alsnog te voldoen. Is het lid ook na deze periode in
gebreke gebleven, dan vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en is het
resterende abonnementsbedrag in één keer opeisbaar en wordt de volledige vordering uit
handen gegeven. De administratiekosten hiervan bedragen €10 en zijn voor rekening van
het lid.
• De tariefstelling en de leerstof zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is het lid ten
strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht het (voormalig) lid zich
tot het betalen van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan de Dansschool,
onverlet een verdere schadeclaim van de Dansschool en/of derden op eventuele
inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
• Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video,
tape, etc.) in en op het terrein van de Dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming
van de Dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke
ingang worden ingetrokken.

• Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Dance Studio Nexxed het auteursrecht
op de door de dansschool vervaardigde teksten en
choreografieën. Voor promotie doeleinden maakt Dance Studio Nexxed regelmatig foto’s en
andere opnames van bezoekers, apparatuur en (groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren
hiermee akkoord te gaan.
• Bezoekers verklaren hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de opnames en foto’s
als promotie doeleinden en/of op de social media kanalen van de dansschool.
• De Dansschool is verplicht tot geheimhouding omtrent de persoonsgegeven van het lid.
Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door het lid ter
beschikking is gesteld.
• Uitsluitend actieve leden ontvangen informatiebrieven van Dance Studio Nexxed op de mail.

Close

Dance Studio Nexxed
Julianastraat 1B
2161 RA Lisse
info@nexxed.nl

Our socials